2008, ജൂലൈ 20, ഞായറാഴ്‌ച

Can't read Malayalam properly? Install Malayalam FONT.

You can't read Malayalam text properly if you haven't installed any Malayalam fonts in your computer. Find below a link to one of the best Malayalam fonts called 'Anjali-oldlipi. Installing a font is very very easy. Please follow the steps below.

1. Click here to download the Anjali font file and save it to your computer.

2. Copy and Paste this file to the FONTS directory.

Where is this 'Fonts' directory? - Click START and then RUN. Type FONTS and press ENTER

3. Once you have copied and pasted the file into fonts directory, you are almost done!

Now you need to instruct Internet Explorer to use this new font whenever it finds malayalam content in a web page.

1. Open internet explorer
2. Click TOOLS and then INTERNET OPTIONS
3. Click on FONTS
4. Change "Language Script" to "Malayalam" from "Latin Based" by clicking on it.
5. You will see "AnjaliOldLipi" in the box below.
6. Click on that to select it. (Now you should see Malayalam in original മലയാളം below that)
7. Click OK for all open windows.
8. Hey- you are done! Now you are all set to experience 'Nalla Malayalam'.

If you are unable to follow these steps or need more assistance, please click on the link https://sites.google.com/site/cibu/. Here you will find great tools and information about setting up Malayalam in your computer.

Are you able to read Malayalam now? Please drop line of comment and let me know!

Happy Reading :-)

~ Rose

53 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. ഒരു ബ്ലോഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഈ അഭിപ്രായം നീക്കംചെയ്തു.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. Nice post and this fill someone in on helped me alot in my college assignement. Gratefulness you for your information.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. Genial brief and this mail helped me alot in my college assignement. Thanks you seeking your information.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 4. Opulently I to but I think the post should prepare more info then it has.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 5. Hey,

  I'm seeking help for the kids of Haiti.

  I'm doing this for a non-profit haiti group that spends their time to
  building an oppurunity for the kids in haiti. If anybody wants to donate then this is the site:

  [url=http://universallearningcentre.org]Donate to Haiti[/url] or Help Haiti

  They provide children in Haiti a positive learning environment.

  Please check them out, they're legit.

  It would be awesome if you could help us

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 6. Good fill someone in on and this mail helped me alot in my college assignement. Thanks you on your information.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 7. ഒരു ബ്ലോഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഈ അഭിപ്രായം നീക്കംചെയ്തു.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 8. Your blog keeps getting better and better! Your older articles are not as good as newer ones you have a lot more creativity and originality now. Keep it up!
  And according to this article, I totally agree with your opinion, but only this time! :)

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 9. Amiable brief and this post helped me alot in my college assignement. Gratefulness you as your information.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 10. ഒരു ബ്ലോഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഈ അഭിപ്രായം നീക്കംചെയ്തു.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 11. അജ്ഞാതന്‍ശനി മാർ 06, 07:43:00 PM IST

  Hello,
  I have developed a new clean web 2.0 wordpress theme.

  Has 2 colours silver and blue, has custom header(colour or image).
  I am curently working on it, so if you have suggestions let me know.

  You can view live demo and download from here www.getbelle.com
  If you found bug reports or you have suggestions pm me.
  Wish you a happing using.

  many thanks to [url=http://www.usainstantpayday.com/]USAInstantPayDay.com[/url] for paying the hosting and developement of the theme

  Issuegowagnow

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 12. Nice post and this enter helped me alot in my college assignement. Thank you seeking your information.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 13. Extraordinary web site.

  Scandinavian seo consultant offering low cost all-inclusive service (sokoptimering).
  [url=http://www.smotop.se/smotopbloggen/]Sokoptimering[/url]
  http://www.smotop.se

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 14. ഒരു ബ്ലോഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഈ അഭിപ്രായം നീക്കംചെയ്തു.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 15. ഒരു ബ്ലോഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഈ അഭിപ്രായം നീക്കംചെയ്തു.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 16. ഒരു ബ്ലോഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഈ അഭിപ്രായം നീക്കംചെയ്തു.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 17. [url=http://astore.amazon.com/colemanroadtripgrill08-20] coleman roadtrip grill
  http://astore.amazon.com/colemanroadtripgrill08-20

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 18. ഒരു ബ്ലോഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഈ അഭിപ്രായം നീക്കംചെയ്തു.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 19. hiya


  Just saying hello while I read through the posts


  hopefully this is just what im looking for looks like i have a lot to read.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 20. ഒരു ബ്ലോഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഈ അഭിപ്രായം നീക്കംചെയ്തു.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 21. You have to visit [url=http://www.eroticwebcams.net]www.EroticWebCams.net[/url] if you want to view the best erotic webcams.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 22. [url=http://grou.ps/reductil] Buy reductil online
  http://grou.ps/reductil
  Buy reductil online

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 23. Hey buddy.......i really appreciate u for your great help .It was a big headache to me for the past few months.Now only because of you, i can read all malayalam news papers and emails very well...I once again conway my gratitude to you for help me to install malayalam fonts in my computer...cheers

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 24. Good day!

  It is my first time here. I just wanted to say hi!

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 25. ഒരു ബ്ലോഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഈ അഭിപ്രായം നീക്കംചെയ്തു.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 26. ഒരു ബ്ലോഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഈ അഭിപ്രായം നീക്കംചെയ്തു.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 27. hey ... goodwork
  but please highlight the word "here "on the firs line of download ..so that every one can easily see the downlaod link..
  thanks

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 28. very nice post - simple but very informative

  buy backlinks

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 29. Dear Rose Bastin.
  A ton of thanks for this tip....

  Best Rgds
  madhu

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 30. this is my blog please check and command: http://top5ptcsites12.blogspot.com/

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 31. this is my blog please check and command:

  http://top5ptcsites12.blogspot.com/

  http://www.neobuxgift.blogspot.com/

  http://www.bzbux.blogspot.com/

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

 32. [url=http://shenenmao.xanga.com/770626612/comment-trouver-un-sac-%C3%A0-main-chanel-%C3%A0-un-prix-inf%C3%A9rieur/][b]sac longchamp[/b][/url]
  [url=http://shenenmaoyis.exteen.com/20121228/sacs-en-plastique-sont-dangereux-mais-indispensable][b]sac longchamp[/b][/url]
  [url=http://shensacen.dinstudio.com/][b]sac longchamp[/b][/url]
  [url=http://shensacens.ucoz.com/index/shensacens/0-4][b]sac longchamp[/b][/url]
  [url=http://shenenmaoyiss.tumblr.com/][b]sac longchamp[/b][/url]

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 33. ഒരുപാട് നന്ദി , വളരെ ഉപകാരപ്രതമാണിത്

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 34. YOUTUBIL NINUM VIDEOS EANGANE DOWNLOD CHEYYAM

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ