2008, ജൂലൈ 19, ശനിയാഴ്‌ച

അര്‍ച്ചന...


നിറമിഴിപ്പൂക്കളാൽ പുഷ്പ്പാർച്ചന എൻ-
ഹൃദയശ്രീകോവിലിൽ സ്നേഹാർച്ചന
ജഗദീശ്വരാ മമഹൃദയേശ്വരാ നിന-
ക്കകതാരിൽ നിറദീപ ലക്ഷാർച്ചന!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Posted by Picasa

1 അഭിപ്രായം: